Solar Aarle-Rixtel

Klimaatambities Nederlandse overheid

In juni 2019 is het klimaatakkoord door het rijk vastgesteld. Het kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel; het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Naast de steeds belangrijker wordende duurzaamheidsopgaven spelen er in Nederland diverse uitdagingen zoals het (gebrek aan) ruimte vraagstuk en het spanningsveld tussen landbouw en natuur. Een integrale gebiedsontwikkeling waar al deze facetten een plaats krijgen is dan ook wenselijk.

De provincie Noord Brabant merkt ook dat het energievraagstuk een wereldwijd vraagstuk is en dat het ook de provincie raakt. De provincie streeft naar een energie neutrale samenleving in het jaar 2050. De ambities vanuit het Rijk en de provincie komen op gemeentelijk niveau tot uitvoering. Het beleidskader Klimaatneutraal 2030 geeft invulling aan de ambitie om klimaatneutraal te worden op het gebied van gas, elektriciteit, mobiliteit en indirect energiegebruik.

De gemeentelijke visie op grootschalige opwek van duurzame energie beschrijft hoe de gemeente Laarbeek omgaat met de ambitie om klimaatneutraal te worden. De gemeente Laarbeek verbruikt momenteel jaarlijks 3133 Terajoule aan energie. In het klimaat akkoord is opgenomen dat dit verbruik in 2030 ten minste met 49% gereduceerd moet zijn. Naast deze besparing moet Laarbeek nog 940 Terajoule aan duurzame energie opwekken. De gemeente ziet in dat dit niet mogelijk is met enkel zonnepanelen op daken. Het merendeel moet dus via andere manieren duurzaam opgewekt worden. Denk daarbij aan windenergie, zonne-energie of warmtewinning.

In principe staat Laarbeek open voor het ontwikkelen van maximaal vijf zonneparken met een maximale omvang van 12 hectare (grootschalig) of 6 hectare (kleinschalig).

Een ervaren partner

De grondeigenaar heeft het initiatief genomen om een zonneveld te realiseren op een agrarisch perceel ter grootte van circa 9,0 (bruto) hectare. Om de plannen voor het zonneveld op te stellen is de grondeigenaar een samenwerking aangegaan met Enovos Green Power.

Enovos is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden zonnevelden en grootschalige zonnesystemen. Enovos ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Enovos, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonnevelden in Nederland.

Voorlopige Planning:

 • 09/2020: Gemeenteraad neemt besluit ontwerp-VVGB (verklaring van geen
  bedenkingen)
 • 02/2021: ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) neemt besluit
  ontwerpbeschikking
 • 03-03/2021: De ontwerpbeschikking ligt ter inzage voor zienswijzen
 • 04-06/2021: Er wordt een Anterieure Overeenkomst en een Samenwerkingsovereenkomst overeengekomen tussen de gemeente Laarbeek en Enovos Green Power
 • 07-09/2021: De gemeente Laarbeek bestudeerd de vergunningaanvraag en de Gemeenteraad besluit, mits positief, om de vergunning toe te kennen
 • 10/2021: Subsidie (SDE++) aanvraag
 • Q2/2022: Subsidiebeschikking
 • Q3/2022: Realisatie zonnepark
 • Q4/2022: Start productie zonne-energie
 

Beschikking omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders van gemeente Laarbeek hebben op 27 september 2021 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van het grondgebonden zonneveld. Hiermee komt de realisatie van ons initiatief een stap dichterbij. Op basis van de verleende omgevingsvergunning zal Enovos in de openstellingsronde van de SDE++ 2021 (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie aanvragen voor de exploitatie van het project. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de (mogelijke) opbrengsten.

 

Kom in contact:

Heeft u vragen en/of opmerkingen ten aanzien van ons initiatief? Heeft u goede ideeën of plant u graag een persoonlijk gesprek? Treed met ons in contact via +31 85 064 20 67 of info@enovosgreenpower.eu.