Solar Aarle-Rixtel

Klimaatambities Nederlandse overheid

In juni 2019 is het klimaatakkoord door het rijk vastgesteld. Het kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel; het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Naast de steeds belangrijker wordende duurzaamheidsopgaven spelen er in Nederland diverse uitdagingen zoals het (gebrek aan) ruimte vraagstuk en het spanningsveld tussen landbouw en natuur. Een integrale gebiedsontwikkeling waar al deze facetten een plaats krijgen is dan ook wenselijk.

De provincie Noord Brabant merkt ook dat het energievraagstuk een wereldwijd vraagstuk is en dat het ook de provincie raakt. De provincie streeft naar een energie neutrale samenleving in het jaar 2050. De ambities vanuit het Rijk en de provincie komen op gemeentelijk niveau tot uitvoering. Het beleidskader Klimaatneutraal 2030 geeft invulling aan de ambitie om klimaatneutraal te worden op het gebied van gas, elektriciteit, mobiliteit en indirect energiegebruik.

De gemeentelijke visie op grootschalige opwek van duurzame energie beschrijft hoe de gemeente Laarbeek omgaat met de ambitie om klimaatneutraal te worden. De gemeente Laarbeek verbruikt momenteel jaarlijks 3133 Terajoule aan energie. In het klimaat akkoord is opgenomen dat dit verbruik in 2030 ten minste met 49% gereduceerd moet zijn. Naast deze besparing moet Laarbeek nog 940 Terajoule aan duurzame energie opwekken. De gemeente ziet in dat dit niet mogelijk is met enkel zonnepanelen op daken. Het merendeel moet dus via andere manieren duurzaam opgewekt worden. Denk daarbij aan windenergie, zonne-energie of warmtewinning.

In principe staat Laarbeek open voor het ontwikkelen van maximaal vijf zonneparken met een maximale omvang van 12 hectare (grootschalig) of 6 hectare (kleinschalig).

Lokale ondernemer neemt initiatief

De familie Verschure is een lokale ondernemer welke actief is als kweker. Naast de kweek activiteiten heeft men de wens om ook duurzame energie op te wekken wat vervolgens kan worden ingezet om het bedrijf te verduurzamen. Daarom is men voornemens een zonneveld te realiseren (voor een termijn van 30/25 jaar). Het betreffende perceel is circa 9 hectare groot. Hiervan wordt circa 6 hectare ingericht als zonneveld.

Een ervaren partner

De familie Verschure heeft bij het opstellen van het principeverzoek gebruik gemaakt van kennis en ervaring die in de markt aanwezig is heeft en werkt daarom in deze fase samen met Enovos Green Power.

Enovos is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden zonnevelden en grootschalige zonnesystemen. Enovos ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Enovos, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonnevelden in Nederland.

Voorlopige Planning:

  • t/m Medio september 2020: Vergunningsaanvraag.
    • info avonden.
  • November 2020: Subsidieaanvraag.
  • April/juli 2021: Realisatie Zonnepark.
  • Augustus 2021: Productie Zonne-energie.